Монголын анагаах ухаанаар зүрхний өвчин, зүрх базалж өвдөх (ангина пекторис)-ийг эмчлэх